Voorwaarden

Definities:

 • Verhuurder: de eigenaren van de Harmsdobbe.
 • Huurder: de leden van de groep en daarbij behoorende gasten.

Annuleringsvoorwaarden:

 • Annulering door de huurder is zonder kosten mogelijk tot uiterlijk 4 maanden voor aanvang van de verhuurperiode.
 • Bij annulering door de huurder tussen 4 en 2 maanden voor aanvang van de verhuurperiode is de verhuurder een bedrag van 50 % verschuldigd en 100 %indien de huurder binnen 2 maanden voor aanvang annuleert. Dit percentage is gebaseerd op het verplichte aantal minimum personen> zie tarieven.
 • Indien de verhuurder erin slaagt om de ruimte alsnog te verhuren, wordt dit op de annuleringskosten in mindering gebracht. De huurder zal altijd een bedrag van € 25.= voor extra gemaakte kosten moeten betalen.

Aansprakelijkheid:

 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de verhuurder.
 • De huurder is aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf.
 • Schade die wordt toegebracht aan de verhuurder of aan andere eigendommen van de verhuurder door leden van de groep zijn voor rekening van de huurder. De eventueel gemaakte onkosten dienen bij vertrek te worden voldaan.

Onderhoud/veiligheid:

 • De verhuurder draagt er zorg voor dat de groepsaccommodatie in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
 • De verhuurder zorgt er voor dat de gas-, electriciteit- en waterinstallatie aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen.
 • De huurder mag niet zelf wijzigingen aanbrengen in de installaties zonder toestemming van de verhuurder.

Tussentijdse beëindiging:

 • Indien de verhuurder voortijdig vertrekt, ongeacht welke reden, is hij toch de volledige prijs voor de overeengkomen huursom verschuldigd.
 • Indien de huurder de kampregels zodanig overschrijdt, ondanks voorafgaande waarschuwing, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.